آموزشگاه نخبگان خوارزمی
09179947208
زیباشهر خیابان خواجوی کرمانی روبروی زمین ورزشی اموزشگاه نخبگان خوارزمی
آموزشگاه علمی آزاد متوسطه دوم تدریس ، مشاوره و برنامه ریزی، پانسیون مطالعاتی